9 juni 2018: Fokkersdag NVSW


Inmiddels 9 pubersV.lb.n.ro: 1 - Teye Wytse, 2 - Boukje Froukje, 3 - Fetsje Froukje (Guusje), 4 - Mynke Froukje, 5 - Hinke Froukje (Stockli, woont in USA en was dus niet aanwezig), 6 - Feike Wytse (Kees), 7 - Jeltje Froukje (Tia), 8 - Doutsen Froukje, 9 - Hidde Wytse


Groepsfoto na afloop van de nestbeoordeling.


V.l.n.r: Guusje (Fetsje), moeder Froukje, Boukje, Mynke, Hidde, Tia (Jeltje), Doutsen, Teye, Kees (Feike) en vader Wytse.
Rechts, ingemonteerd: Stockli (Hinke). ...